ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване ..."


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

 

 

ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември"

[29-04-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга"

[29-04-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Озеленител"

[26-04-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[20-04-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга“

[11-03-2021] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Озеленител" и "Мениджър на случай“

[01-03-2021] Обява за продължаване на приема по документи на кандидати за заемане на длъжността "Мениджър на случай“

[01-03-2021] Обява за продължаване приема по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[24-02-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Мениджър на случай“

[24-02-2021] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“

[19-02-2020] Във връзка с обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог", Община Септември кани одобрените кандидати на интервю

[11-02-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[28-01-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[20-01-2020] Образец на заявление за участие в процедура за подбор на здравни медиатори

[20-01-2020] Обява за подбор на здравни медиатори

[14-01-2020] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[02-01-2020] Трето обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[19-12-2019] Второ обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[10-12-2019] Обявление за удължаване на срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[04-12-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Психолог“

[20-11-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ФА „Тракийче Рома“

[11-10-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител"

[26-09-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Ръководител на интегрирана здравно-социална услуга"

[03-09-2019] Обявление за удължаване срока /до явяване на кандидат за длъжностите/ за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[30-08-2019] Обявление за удължаване срока до 02.09.2019 за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[16-08-2019] Обявление за удължаване срока до 28.08.2019 за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[08-08-2019] Обявление за удължаване срока за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[30-07-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности, свързани с дейности по подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация /медицински специалисти/

[20-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжност "Озеленител" и "Мениджър"

[13-06-2019] Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжности "Медиатор"

[11-06-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжност "Озеленител"

[30-05-2019] Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжности "Медиатор"

[29-05-2019] На 03.04.2019 г. община Септември подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“. Проектът се  финансира по две оперативни програми:

1.      ОП РЧР с регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0011-C01,Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 499 638,64 лв., от които 424 692,84 лв. от Европейския социален фонд и 74945,80 лв. Национално финансиране.

2.      ОП НОИР с регистрационен №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,Процедура  BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 794,58 лв.от които 331 325,39 лв. от Европейския социален фонд и 58 469,19 лв. Национално финансиране.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 889 433,22 ЛВ.

Дейностите по проекта ще се реализират са до 31.12.2020 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за соц. включване и намаляване на бедността на МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, ВКЛ. РОМИТЕ чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход в областта на заетостта, достъпа до социални и здравни услуги, достъпа до образование и обучение, развитието на местната общност. Целта на проекта съответства на общата цел на процедурата, която е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели, които ще се изпълняват по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. са:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани представители на ромската общност чрез мотивиране, активиране, насърчаване за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост, разпространяване на информация за свободни работни места сред общността, наемане на трудови медиатори, включване в стажуване и заетост.

2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез създаване и функциониране на интегрирана здравно-социална услуга; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация; повишаване на информираността относно социалните и здравните права, насърчаване на семейното планиране, повишаване на здравната култура, консултиране на здравнонеосигурени лица за преодоляването на проблема.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез създаване на местна платформа, системна работа с общността, базирана на общностни инструменти и социална медиация, представяне на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната общност.

4. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение чрез работа на терен, образователни услуги за ранно детско развитие, допълнително обучение по български език, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система, осигуряване на подходяща образователна среда, работа с родителите, медиация.

Връзката между целите и предвидените резултати ще се изрази в идентифицирани, мотивирани и подкрепени за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост лица; в създадената и функционираща интегрирана здравно-социална услуга; в информираността относно социални права, здравни права, повишена здравна култура, семейно планиране и т.н.; във функциониращата платформа, в която ще се идентифицират и решават проблемни въпроси; в представената чрез разнообразни събития ромска култура и постижения; чрез новозаписаните деца в детските градини и техните подобрени социални, здравни (хигиенни) умения,  речеви умения; чрез подобрените социални умения за родителство; подобрените знания по български език и предпазените от отпадане от училище ученици; учениците, подкрепени да продължат образованието си в гимназиалния етап и др.

Специфичните цели, които ще се изпълняват по   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” са:

1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализирани представители на ромската общност чрез мотивиране, активиране, насърчаване за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост, разпространяване на информация за свободни работни места сред общността, наемане на трудови медиатори, включване в стажуване и заетост.

2. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез създаване и функциониране на интегрирана здравно-социална услуга; предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация; повишаване на информираността относно социалните и здравните права, насърчаване на семейното планиране, повишаване на здравната култура, консултиране на здравнонеосигурени лица за преодоляването на проблема.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез създаване на местна платформа, системна работа с общността, базирана на общностни инструменти и социална медиация, представяне на етническата култура на ромите и на културното разнообразие в местната общност.

4. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение чрез работа на терен, образователни услуги за ранно детско развитие, допълнително обучение по български език, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система, осигуряване на подходяща образователна среда, работа с родителите, медиация.

Връзката между целите и предвидените резултати ще се изрази в идентифицирани, мотивирани и подкрепени за регистриране в Бюрото по труда и включване в програми и заетост лица; в създадената и функционираща интегрирана здравно-социална услуга; в информираността относно социални права, здравни права, повишена здравна култура, семейно планиране и т.н.; във функциониращата платформа, в която ще се идентифицират и решават проблемни въпроси; в представената чрез разнообразни събития ромска култура и постижения; чрез новозаписаните деца в детските градини и техните подобрени социални, здравни (хигиенни) умения,  речеви умения; чрез подобрените социални умения за родителство; подобрените знания по български език и предпазените от отпадане от училище ученици; учениците, подкрепени да продължат образованието си в гимназиалния етап и др.

Партньори по проекта:

1. Фондация "Бъдеще", гр. Ракитово

2. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

3. Детска градина "Приказно вълшебство", гр. Септември

Асоциирани Партньори: 

1. Министерство на Образованието и науката

2. Агенция за социално подпомагане

3. Агенция по заетостта

4. Регионална здравна инспекция Пазарджик

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  29.04.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster