ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Младежки дейности 8 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МЕСТНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

КОМИСИЯТА:

 • Организира и координира социално-превантивната деност на територията на общината.

 • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

 • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

 • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

 • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 • Контролира намиращата се на територията на общината Детска педагогическа стая.

 • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Септември работят 4 обществени възпитатели:

Йорданка Римпопова – гр. Септември

Васил Димитров – гр. Септември

Валентина Шуманова – с. Карабунар

Таня Божилова – с. Ковачево

МКБППМН - Община Септември се състои от 11 членове:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Димитрова Малешкова - зам. кмет по соц. и иконом. политика

СЕКРЕТАР: Мария Георгиева Влайкова – служител по сигурността на информацията    

ЧЛЕНОВЕ:

Димитрина Христева Попова – специалист "Образование"

Наташа Стоянова Вучкова - инспектор  ДПС при РУП гр. Септември

Анна Атанасова Кьосекова – отдел “Закрила на детето”

Нели Денева Пенкова - психолог

Сабире Раим Рамадан здравен медиатор

Ели Георгиева Лазарова – правен сътрудник

Трайко Асенов Панев - гл. специалист "ЕВ"

Дафинка Аспарухова Семерджиева – адвокат

Йорданка Иванова Римпопова - обществен възпитател

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни осъществява дейността си в партньорство с всички представени в комисията институции и организации, държавни органи, училищни власти, неправителствени организации, Детска педагогическа стая, отдел Закрила на детето" и др..

Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

Контакти:

Секретар на МКБППМН – Мария Влайкова

Тел.: 03561/2067, вътр. 126

e-mail: mk_septemvri@abv.bg

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  14.03.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster