ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РЕЖИМИ


 

Начало - Административни услуги и режими - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

  Административно-технически услуги "Устройство на територията"
 
  1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 
  1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 
  1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 
  1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
 
  2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 
  2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 
  2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 
  2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 
  2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 
  2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 
  2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
 
  2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 
  2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 
  2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
 
  2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
 
  2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
  2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
 
  2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 
  2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 
  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
  2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 
  2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 
  2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 
  2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране
 
  2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 
  2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 
  2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
 
  2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 
  2112 Издаване на разрешение за строеж
 
  2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 
  2115 Попълване/поправка на кадастрален план
 
  2117 Одобряване на подробен устройствен план
 
  2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 
  2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 
  2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 
 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  26.02.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster