ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


 

Начало 8 Общински дейности 8 Устройство на територията8 Подробни устройствени планове /ПУП/

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗна УПИ IV - 28 в кв. 3 по плана на с. Карабунар, община Септември
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI - 190, VII - 190 и съседните УПИ V - 198 и УПИ VIII - 191 в кв. 12 по плана на с. Карабунар, община Септември
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  ПУП - План за регулация и застрояване на имот №035302, м. "Харманите", землище гр. Ветрен, община Септември
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на ПРЗ за УПИ I - 154 в кв. 18 по плана на с. Ветрен дол, община Септември
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  ПУП - План за застрояване на ПИ 147, УПИ III - 147 в кв. 35, с. Славовица, община Септември
[дата на публикуване - 23.06.2017 г.]

  ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХII-1076, УПИ ХХIII-1076 и УПИ ХХIV-1076 в кв. 74 по плана на гр. Септември, община Септември
[дата на публикуване - 02.06.2017 г.]

  ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 021166, 021167, 021168, 021171 по КВС на землище с. Семчиново, община Септември
[дата на публикуване - 31.05.2017 г.]

  ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 011508 и 011491 (образувани от ПИ 011398), ПИ 011403, 011401, 011399 и 011400, м. Адата по КВС на землище гр. Септември, община Септември
[дата на публикуване - 17.05.2017 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - Кметство, кв. 68 по плана на с. Варвара, община Септември
[дата на публикуване - 12.05.2017 г.]

  ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на улица ос. т. 19-38а, 39-38а-38-38б--38в, кв 9 по плана на Варварски минерални бани, община Септември
[дата на публикуване - 10.05.2017 г.]

  ПУП - План за изменение на регулацията на УПИ VII-75, VIII-188, IX-188 и X-188 в кв. 7 по плана на с. Карабунар, община Септември
[дата на публикуване - 05.05.2017 г.]

  ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ 018005, 018006, 018007 и 018009 по КВС на землище с. Симеоновец, община Септември
[дата на публикуване - 24.04.2017 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващ ПИ 387010 /УПИ II-3, За компостираща инсталация/ в м. "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, община Септември - допълнение
[дата на публикуване - 31.03.2017 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 016137, м. "Аман пара" по КВС на землище с. Лозен, община Септември
[дата на публикуване - 31.03.2017 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващ ПИ 387010 /УПИ II-3, За компостираща инсталация/ в м. "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, община Септември
[дата на публикуване - 29.03.2017 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод от края на регулацията на с. Ковачево до нов ЖР стълб в ПИ 019104 по КВС на землище Ковачево, община Септември
[дата на публикуване - 20.03.2017 г.]

  ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември
[дата на публикуване - 20.03.2017 г.]

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.06.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster