ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - 2016"


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми 8 Проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020

BG05FMOP001-3.002

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - 2016"

ДБФП № BG05FMOP001-03.002-0191-С02

 

[24-01-2018] Община Септември  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на 100 потребители,  които са жители на населените места в община Септември : гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0191-С02, по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”,  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.” се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост.

[18-12-2017] Община Септември  в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0191-С02, по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”,  Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица предоставя социалната услуга „Топъл обяд„ на 100 потребители,  които са жители на населените места в община Септември : гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, с.Ветрен дол, с.Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Симеоновец.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни в периода 10.10.2016 г. – 31.12.2019 г. до дома на всеки един потребител  от  външна фирма изпълнител, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане въведе промени в Ръководството за изпълнение на проекти по процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“ за намаляване на административната тежест.

[23-11-2017] След  проведена  обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”,  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ФЕПНЛ  2014-2020г., Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019”,  Община Септември  подписа  договор с фирма външен изпълнител за доставка на готова храна/топъл обяд. Срокът на договора е до 31.12.2019 г.

Социалната услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни в периода 10.10.2016 г. – 31.12.2019 г.  на гражданите на община Септември като се спазват  изискванията за безопасност на храните,  националните стандарти и нормите за хранене, както и принципите на балансирано хранене.

По Проекта се хранят 100 потребителя, които са граждани на община Септември и населените места /гр. Септември, гр. Ветрен, с. Бошуля, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, с. Лозен, с. Семчиново, с. Симеоновец/.

[24-10-2017] Във връзка с обявена обществена поръчка по Проект „Топъл обяд в община Септември – 2016”,  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ФЕПНЛ  2014-2020г., Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” в община Септември, беше избрана фирма външен изпълнител за доставка на готова храна/топъл обяд/.

Количеството и качеството на доставената готова храна обхваща ежедневната нужда на 100 лица от целевата група по проекта на територията на община Септември, на стойност 2.50 лв. с вкл. ДДС за една порция. Топлия обяд включва супа, основно ястие и 2 филии хляб, като храната се доставя в съдове за еднократна употреба при спазване на всички хигиенни изисквания и норми.

Социалната услуга топъл обяд ще се предоставя на потребителите от община Септември до  31.12.2019 г.

[20-09-2017] Община Септември продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” по ДБФП №BG05FMOP001-03.002-0191-С02 до 30.12.2019г., по процедура за предоставяне на безвъзвмездна финансова помощ №BG05FM0P001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Във връзка с изпълнение на проекта има обявена Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г. Услугата „топъл обяд” се предоставя на потребители, които са жители на населени места в община Септември : гр.Септември, гр.Ветрен, с.Бошуля, с.Варвара, Ветрен дол, Виноградец, с.Злокучене, с.Карабунар, с.Ковачево, с.Лозен, с.Семчиново, с.Лозен.

Срокът за подаване на оферти и заявления за участие е 25.09.2017г./ 17.30 часа местно време.

[30-08-2017] Община  Септември ще предоставя безплатен топъл обяд на социално слаби граждани  до края на 2019 г. Обядът се раздава само в работни дни. Потребителите получават супа, основно ястие  и хляб/ при реализиране на икономии се предоставя и десерт/. Топлия обяд се доставя до дома  всеки потребител. Услугата се ползва от 100 лица от община Септември като подбор на потребителите се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември  с Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,  съфинансирано от ФЕПНЛ.

Допустими дейности по проекта са:

 • Определяне на целевите групи
 • Закупуване на хранителни продукти
 • Осигуряване на топъл обяд.
 • Предоставяне на съпътстващи мерки.

Във връзка с изпълнение на  проект „Топъл обяд в община Септември – 2016”  предстои да бъде обявена обществена поръчка за доставка на готова храна/топъл обяд/.

[27-07-2017] Проект “Топъл обяд в община Септември - 2016 ” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-03.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ и сключено допълнително споразумение №1/28.04.2017г. към ДБФП № BG05FMOP001-03.002-0191-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа по приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд" по ОПХ ФЕПНЛ.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни в периода 10.10.2016 г. – 31.12.2019 г.  на гражданите на община Септември като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Топлия обяд се предоставя до дома на всеки един потребител и се ползва от 100 лица от община Септември. Услугата е възложена за изпълнение на външна фирма изпълнител.

Основна цел на Проекта е подобряване качеството на живот на хората, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на социално слаби  хора.

Други цели са : Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната изолация; Разширяване на социалните услуги на територията на общината и увеличаване броя на обхванатите потребители; Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на целевите групи;

Подбор на потребителите се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември,  като  лицата от целевите групи по Проект „Топъл обяд в община Септември –2016” се  определят с Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,  съфинансирано от ФЕПНЛ.

Съпътстващите мерки се изразяват в провеждане и консултиране на потребителите относно повишаване на информираността за: предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им; ползване на административни общински услуги;подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене; други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и проблеми на потребителите по Проекта.

[26-06-2017] Публикация във връзка с проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[15-06-2017] Приключи приемът  на Заявления за попълване на основният и резервен списък с потребители по Проект „Топъл обяд в община Септември –2016” за лица от целевите групи

[03-05-2017] Съобщение за прием на заявления по проект „Топъл обяд в община Септември – 2016”

[27-04-2017] Община Септември изпълнява Проект „Топъл обяд в община Септември – 2016”,  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ФЕПНЛ  2014-2020г., Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“ , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на основание сключен договор   № BG05FM0P001-3.002-0191-C01 от  дата  23.11.2016г.   между АСП чрез Дирекция „МТСПЕИ”  и  Община Септември.

Услугата “Предоставяне на топъл обяд” се реализира на територията на община Септември посредством сключен договор с фирма изпълнител по реда на ЗОП, чл. 20., ал. 4 , т.2. Изпълнителят  приготвя топъл обяд и го доставя до потребителите във всяко населено място по предоставен списък до адреса на потребителя.Храната е съобразена с всички хигиенни изисквания и норми и се изхранват 100 човека от съответните целеви групи,посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г за реда и условията за определяне на целевите групи по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално подпомагане ПО ФЕПНЛ  2014-2020г.” :

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

Предоставя се разнообразно седмично меню, за да се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и норми за хранене съобразени със здравословното състояние на всички потребители. Приготвеният топъл обяд включва: супа, основно ястие и 2бр. филии хляб.

Съгласно   договор   № BG05FM0P001-3.002-0191-C01 от дата 23.11.2016г.   между АСП чрез Дирекция „МТСПЕИ”  и  Община Септември се изпълняват съпътстващи мерки, който се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на други социални услуги в общината, административни, общински, здравни и т.н както устно така и писмено. Помощ при попълване на документи към определени институции и други форми на подкрепа, съдействие  и консултиране относно конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

[20-12-2016] На 23.11.2016 г. Община Септември подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 „"Топъл обяд в община Септември - 2016"” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“, BG05FMOP001-03.002

[10-10-2016] Протокол №1/06.10.2016 г. от заседанието на комисията и списък на одобрените потребители за услугата "Топъл обяд"

[30-09-2016] Процедура за провеждане на подбор на потребители по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[21-09-2016] Съобщение за прием на заявления по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  24.01.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster