ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


 

Начало 8 Общински съвет 8 Председател на Общински съвет

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2015 - 2019

Телефон за контакти:

03561/7020, 03561/7042, 0898/542327

e-mail: obs@septemvri.org

Приемен ден: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

ЛАЗАР НИКОЛОВ ВЛАЙКОВ

Роден през 1973 г. в гр. Пазарджик.
Завършил е средното си образование в с. Виноградец - специалност "Двигатели с вътрешно горене".
Председател на кооперация "Виноградец".
Развива собствен бизнес в областта на земеделието.
Живее в с. Виноградец.
Семеен, с един син.
От октомври 2014 - Председател на Общински съвет гр. Септември

 

Функции:

 • свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

 • координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

 • провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии,обществени организации и граждани (сам или съвместно със заместник – председателя);

 • подпомага съветниците в тяхната дейност;

 • представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове, като при изпълнение на това свое задължение и навсякъде, където е необходимо действа като титуляр на електронни изявления и на усъвършенстван електронен подпис по смисъла, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

 • осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

 • упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

 • удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

 • определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

 • следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

 • нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната интернет страница на общината (общинския съвет);

 • организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

 • изпълнява и други функции, възложени от законите на Република България, общинския съвет и от Правилника за организацията и дейността на ОбС на община Септември.

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Последна актуализация:  20.06.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster