ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ОБЩИНСКА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ


 

     Начало 8 Общинска администрация 8 Структура и функции

7 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Кмет на Община Септември

Заместник кмет по социалната и икономическа политика

Секретар на Община Септември

Кметове на кметства и кметски наместник

Главен експерт "Сигурност на информацията"

Вътрешен одит

Финансов контрольор

Главен архитект

7 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Дирекция "Финанси, административно-правно информационно обслужване и електронни услуги"

Директор

Отдел "Гражданска регистрация и гражданско състояние на населението"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Финанси, счетоводство и бюджет"

Началник отдел

Експертни длъжности

Отдел "Местни приходи, събиране и контрол"

Началник отдел

Експертни длъжности

 

7 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 8

Дирекция "Управление на проекти, общинска собственост и земеделие"

Директор
Експертни длъжности


Дирекция "Хуманитарни дейности, образование и култура"

Директор
Експертни длъжности


Дирекция "Транспорт и околна среда"

Директор
Експертни длъжности


Дирекция "Архитекрура и териториално устройство"

Директор
Експертни длъжности

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  06.06.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster