ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


 

Начало 8 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ИЗМЕНЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ

Стъпка 1: Регистриране на Сдружение на собствениците и реда за вписване в регистъра

Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС (Приложение №2 към чл.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8/11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост).

Към заявлението се прилагат:

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (Приложение 3 - образец към Методическите указания);

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (Приложение 4 - образец към Методическите указания);

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

След учредяване на сдружение на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредително събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на сдружение на собствениците в общината.

Общинските власти вписват сдружение на собствениците в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП).

Сдружение на собствениците се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25, ал. 5 от Закона за управление и етажната собственост).

Стъпка 2: Подаване на Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) от Сдруженията на собствениците

Сдруженията на собствениците заявяват интерес пред общивната чрез Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (Приложение 5 - образец към Методическите указания) за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС).

Към заявлението се прилагат:

1. Справка на собствениците на самостоятелните обекти (Приложение 6 - образец към Методическите указания) - попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на СС;

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие заверено вярно с оригинала;

3. Покана за провеждане на общо събрание на СС (Приложение 7- образец към Методическите указания) - копие заверено „Вярно с оригинала”;

4. Протокол за поставяне на поканата (Приложение 8 - образец към Методическите указания) - копие заверено „Вярно с оригинала”;

5. Протокол от общото събрание на СС (Приложение 9 - образец към Методическите указания), съдържащ решения съгласно Методическите указания и нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните решения - копие заверено „Вярно с оригинала”. /Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец Приложение № 12 от собствениците - нечленуващи в СС/;

6. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец Приложение №15, Протокол за поставяне на поканата по образец Приложение №16, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - Приложение №17, съдържащ решения съгласно Методическите указания - копия, заверени "Вярно с оригинала", ако е приложимо;

7. Друго /следва да се опише/.

Заявлението за регистрация на сдружение на собствениците (Приложение №2 към чл.3 от НАРЕДБА № РД-02-20-8/11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост) и Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (Приложение 5 - образец към Методическите указания) се подават в информационния център на Община Септември.

Други документи:

1. Контролен лист (Приложение 13 - образец към Методическите указания).

2. Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Приложение 14 - образец към Методическите указания).

3. Договор между Сдружението на собствениците и Общината (Приложение 10 - образец към Методическите указания)

Приложения към договора между СС и Общината, ако е приложимо:

Приложение №1: Декларации от получателите на минимална помощ (Приложение №1 към договора между общината и СС - приложение №10)

Приложение №2: Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите (Приложение №2 към договора между общината и СС - приложение №10)

4. Договор за целево финансиране (Приложение 11 - образец към Методическите указания).

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  27.02.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster