ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НАРЕДБИ


 

  Начало 8 Общински съвет 8 Актове на ОбС 8 Наредби

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември - [Публикувана 25.09.2018 г.]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Септември - [Последна актуализация 23.03.2018 г.]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември - [Последна актуализация 06.12.2017 г.]

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември - [Последна актуализация 27.07.2017 г.]

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември - [Последна актуализация 11.07.2017 г.]

Решение №625/11.11.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 1, 2, 3, и 4, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Септември

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Септември

Решение №497/10.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември

Решение №721/10.12.2015 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение №422/22.06.2013 г., изм. с Решение №851/29.10.2014 г. на Общински съвет Септември

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Септември

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември

Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Септември - [11.11.2013]

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Септември 

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Община Септември и действия за ограничаване на популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки   

Наредба за ползване на пасища и мери, собсвеност на Община Септември  

Наредба за управление на горските територии на Община Септември   

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Септември   

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Септември

Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за опазване на селскостопанското имущество, общинските гори, кории, озеленени площи и декоративна растителност в Община Септември

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  25.09.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster