ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НАРЕДБИ


 

  Начало 8 Общински съвет 8 Актове на ОбС 8 Наредби

Решение №625/11.11.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 1, 2, 3, и 4, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Септември

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Септември

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Септември

Решение №497/10.10.2016 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбата на чл. 26, т. 5 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември

Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември   

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Септември

Решение №721/10.12.2015 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна разпоредбата на чл. 33 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение №422/22.06.2013 г., изм. с Решение №851/29.10.2014 г. на Общински съвет Септември

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Септември

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември

Наредба за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Септември - [11.11.2013]

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Септември 

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Община Септември и действия за ограничаване на популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки   

Наредба за ползване на пасища и мери, собсвеност на Община Септември  

Наредба за управление на горските територии на Община Септември   

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Септември   

Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Септември

Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за опазване на селскостопанското имущество, общинските гори, кории, озеленени площи и декоративна растителност в Община Септември

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  23.05.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster