Прием на декларации по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Необходими документи: 

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларации по чл. 54 от ЗМДТ:

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 54 от ЗМДТ:

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5%.       

Наименование сметка: 442300 - Данък върху превозно средство

                                

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                    а) чрез пощенски запис

                    б) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF