Заверка на препис от данъчна декларация, ревизионен акт и други документи, издавани от звено "МДТ"

Необходими документи: Искане по образец  

Срок на издаване: до 5 дни

Цена на услугата: първа страница - 5,00 лв.

                                 всяка следваща - 0,70 лв.

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033