Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти на фирма

Необходими документи:  Молба по образец  

                                               Приложение на декларация по чл. 14 от ЗМДТ

                                               Други документи при поискване

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033