Прием на декларации по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Необходими документи:

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларации по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ:

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 61р от ЗМДТ:

        Наименование сметка: 442800 - Туристически данък

                                                 

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                   а) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF