Издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за задължения за данъци и такси по ЗМДТ

Необходими документи:  Искане по образец 

                                              

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033