Прием на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Необходими документи:

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларациите:

Срокове за заплащане на задълженията:

Предплатилите до 30 април за цялата година получават отстъпка 5 на сто.

        Наименование сметка: 442400 - Такса битови отпадъци

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                    а) чрез пощенски запис

                    б) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF