Прием на декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Необходими документи:

Задължителни реквизити:

Срокове за подаване на декларации по чл. 61н от ЗМДТ:

Ако се подаде декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок се заплати пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, се ползва отстъпка 5 на сто.

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 61н:

        Наименование сметка: 441400 - Окончателен годишен патентен данък

                                                 

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                    а) чрез пощенски запис

                    б) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF