Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 ДОПК

Необходими документи: Искане по образец

Срок на издаване: до 30 дни

Цена на услугата: безплатно

Място на издаване: административна сграда, eт. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033