Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски имот

Необходими документи:  Искане по образец 

                                               Ксерокопие на актуална скица /до шест месеца/

                                               Удостоверение за характеристика на имота

                                               Други документи /актуално удостоверение за наследници/

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 1, отдел МПСК

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033