Прием на декларации по чл. 49 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Необходими документи: 

Задължителни реквизити:

        Наименование сметка: 442500 - Данък върху превозно средство

                                

Място на подаване: административна сграда, ет. 1

Тел. за справки: 03561/7028, 03561/7033

Начин на плащане:

                    а) чрез пощенски запис

                    б) чрез платежно нареждане

                        ОБЩИНСКА БАНКА АД, финансов център Пазарджик

                        IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 0557 44,  BIC CODE:  SOMBBGSF