ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АРХИВ


 

 

[10-06-2019] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ към месец юни 2019 г.

[05-06-2019] Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на общински път от път ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път III-3706 Паталеница – Ветрен дол

[05-06-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД

[05-06-2019] "МИГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

[05-06-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[03-06-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 11.06.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[03-06-2019] Покана за публично обсъждане на 11.06.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[31-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[31-05-2019] Решение № ПК-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на  с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец

[30-05-2019] обявА ЗА прием по документи на кандидати за заемане на длъжности МЕДИАТОР Във връзка с изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[30-05-2019] Обявление във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[29-05-2019] община Септември подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“

[20-05-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[17-05-2019] ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за обучение и заетост и обучение на възрастни по ЗНЗ към месец май 2019 г.

[17-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ РП ЕНС ПЛОВДИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[17-05-2019] УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ РП ЕНС СОФИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

[15-05-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември за разширяване на гробищния парк

[14-05-2019] Община Септември събира оферти с предмет: Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” - с. Славовица, общ. Септември

[03-05-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от ТП „4“ в с. Ковачево до БКТП „2“ в с. Злокучене

[03-05-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от Райна Иванова Иванова

[03-05-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

[02-05-2019] мобилен екип от експерти на ТП на НОИ ще консултира гражданите на община Септември при избор на по-благоприятен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията на 08.05. 2019 г. от 10ч. до 15ч. в Залата на общински съвет гр.Септември

[30-04-2019] ЗаповедИ за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г.

[30-04-2019] Протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен проведен на 25.04.2019 г.

[30-04-2019] ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

[25-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение на възрастни по знз

[24-04-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

[24-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[22-04-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[22-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[17-04-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод 20 kv. захранващи нов трафопост  в ПИ 10104.385.10, землище

[17-04-2019] Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2018 година

[16-04-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД

[15-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

[12-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение и заетост и обучение на възрастни по знз

[12-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА

[11-04-2019] Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019

[10-04-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД

[09-04-2019] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на 25.04.2019 г.

[09-04-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за  обучение на възрастни по знз

[08-04-2019] ПОКАНА ОТ МИГ Белово, Септември, Велинград за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

[03-04-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 10.04.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[03-04-2019] Покана за публично обсъждане на 10.04.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[02-04-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

[01-04-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

[28-03-2019] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  електропровод за захранване на имот с идентификатор  05949.10.36 , м. Туповица  в землището на с. Бошуля

[27-03-2019] ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността директор на ДГ "приказни ВЪЛШЕБСТВО" - гр. септември И ДГ "ПЪСТРОЦВЕТНА ДЪГА" - С. ВИНОГРАДЕЦ

[25-03-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

[25-03-2019] ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

[22-03-2019] РЕШЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

[21-03-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по знз

[21-03-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[21-03-2019] МиГ - Белово, Септември, Велинград“ ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

[14-03-2019] ДБт - Септември започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности

[13-03-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистолино" ЕООД, гр. Септември

[13-03-2019] „МиГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите ДА ВЗЕМАТ участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заето ..

[11-03-2019] „МиГ - Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

[07-03-2019] Класиране от проведените общински училищни игри през учебната 2018/2019

[07-03-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[07-03-2019] Заповед №310/06.03.2019 г. за забрана запалването на автомобилни гуми на 10.03.2019 г.

[06-03-2019] Материали във връзка с публичното обсъждане на 12.03.2019 г. на актуализацията на бюджета за 2019 на община Септември

[06-03-2019] Покана за публично обсъждане на 12.03.2019 г. на актуализация на бюджета за 2019 на община Септември

[06-03-2019] Мотиви за обединяване на съществуващите дългове с "ФЛАГ" ЕАД в един нов дългосрочен

[06-03-2019] Покана за публично обсъждане на обединяване на съществуващите дългове с "ФЛАГ" ЕАД в един нов дългосрочен

[28-02-2019] Комплект документи, които подават собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади

[28-02-2019] СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

[26-02-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на Кметството в гр. Ветрен на 12.03.2019 г.

[22-02-2019] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

[21-02-2019] Обявление във връзка с Решение №1159/30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Септември

[20-02-2019] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Вагоноремонтен завод"

[20-02-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[20-02-2019] ЗАПОВЕД №рд-06-48/15.02.2019 Г. НА ДИРЕКТОРА НА од "зЕМЕДЕЛИЕ" ГР. пАЗАРДЖИК

[18-02-2019] ВАЖНО! ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ, СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ" НЯМА ДА РАБОТИ С КЛИЕНТИ НА 20.02.2019 Г.

[13-02-2019] Заповед №179/04.02.2019 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горските територии по населени места на територията на Община Септември за 2019

[12-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуваща ЦДГ "Детелина" и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX - ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Сеп

[12-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Христо Смирненски" в УПИ V - Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[08-02-2019] ДБТ - Септември уведомява РАБОТОДАТЕЛИТЕ, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през февруари 2019 г., както следва

[06-02-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

[05-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[01-02-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "АКРА ЗЕМ" ЕООД

[01-02-2019] ДБт - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение и обучение на възрастни по ЗНЗ

[01-02-2019] ДБТ - Септември уведомява, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от ЗНЗ

[31-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД

[25-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "СЕЗАРА ГРУП" ООД за преустройство на бивш стопански двор, находящ се в землището на гр. Ветрен във ферма за отглеждане и угояване на мюлари

[25-01-2019] ПУБЛИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – 2016”

[25-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик"

[24-01-2019] Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари – 28 февруари 2019 г.

[24-01-2019] Публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост на 11.02.2019 г.

[22-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на Кметството в с. Злокучене на 07.02.2019 г.

[17-01-2019] Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕЗАРА ГРУП” ООД

[08-01-2019] Проект на бюджета на Община Септември за 2019

[08-01-2019] Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2019 на община Септември

[02-01-2019] МИГ Белово, Септември, Велинград кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”

[02-01-2019] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември"

[02-01-2019] Публичен търг за отдаване под наем на помещение /павилион за закуски/, с. Семчиново на 17.01.2019 г.

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2018

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2017

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2016

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2015

АРХИВ НОВИНИ И АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ 2014

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  18.06.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster