Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

( чл. 80 и чл. 88  от ЗГР )

Необходими документи:   

Срок на изготвяне: 7 дни

Такса за  услугата: 7.00 лв.

За заверено ксерокопие – такса 2.00 лв.

Място на подаване на документите: АЦУИГ /административен център за услуги и информация на гражданите/ и кметствата

Тел. за справки: 03561/7017, 03561/7024; 0882/310607