ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЕКОЛОГИЯ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Екология

 Обявление за инвестиционно предложение на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик - [публикувано 30.11.2018]

 Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  - [публикувано 27.11.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез изграждени съоръжения  от повърхностен воден обект  - [публикувано 15.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД, гр. София - [публикувано 13.11.2018]

 Решение №ПК-37-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 08.11.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 07.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Коловаг" АД, гр. Септември - [публикувано 07.11.2018]

 Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТ ФИШ" ЕООД - [публикувано 22.10.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 11.10.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 25.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжерия за цветя", ПИ 011166, с. Злокучене - [публикувано 05.09.2018]

 Решение №ПК-28-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 05.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", имот 007057, с. Ветрен дол - [публикувано 29.08.2018]

 Решение №ПК-27-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 21.08.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", с. Ветрен дол - [публикувано 15.08.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 07.08.2018]

 Уведомление относно инвестиционно предложение за "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 25.07.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 24.07.2018]

 Решение № ПК-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Бошуля - [публикувано 03.07.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ гр. София - [публикувано 22.06.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Органик нътс България“ ЕООД - [публикувано 18.06.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Автокомплекс и търговски обект", гр. Септември - [публикувано 06.06.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Рьофикс" ЕООД - [публикувано 04.06.2018]

 Решение №ПК-027-ОВОС/09.05.2018 г. за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение от "САРИСА ЕТЕРИКА" ООД - [публикувано 15.05.2018]

 Информация за инвестиционно предложение от "Каси консерв" ЕООД, гр. Септември по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС - [публикувано 15.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември - "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 09.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Владимир Емануилов Стоянов - [публикувано 02.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД - [публикувано 26.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ним Бат" ЕООД, гр. Ветрен - [публикувано 24.04.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис", землище с. Карабунар - [публикувано 20.04.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Локомотивно депо Пловдив - филиал Септември" - [публикувано 13.04.2018]

 Решение № ПК-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за територията на землище с. Варвара, ПИ 0367017 - [публикувано 04.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "СВЕТИ ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ" - [публикувано 02.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Органик нътс България" ЕООД - [публикувано 22.03.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Марица - [публикувано 14.03.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - [публикувано 14.03.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с ягоди, малини, кайсии и касис в землището на с.Карабунар, община Септември, област Пазарджик, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им" от "БИОФРУТА" ЕООД - [публикувано 05.12.2017]

 Решение № ПК-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 012207, местност "Стара мера", землище с. Ковачево - [публикувано 13.11.2017]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  30.11.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster