ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЕКОЛОГИЯ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Екология

 Решение №ПК-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за ПИ 10851.3.99, м. "Ели дере", землище на  с. Ветрен дол - [публикувано 25.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520650/02.09.2016 г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  - [публикувано 25.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Бошулска  - [публикувано 13.09.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за експлоатация на съществуващ обект "Минерална баня"  - [публикувано 03.09.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - автосервиз, автосалон, търговия и услуги с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" - [публикувано 05.08.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за разширение и модернизация на съществуващите гробища, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 18.07.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ОРАНЖЕРИЯ 7" ЕООД - [публикувано 27.06.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ИЗБА КАРАБУНАР" ООД - [публикувано 25.06.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД - [публикувано 05.06.2019]

 Решение № ПК-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на  с. Ветрен дол, с. Виноградец, с. Карабунар, с. Ковачево и с. Симеоновец - [публикувано 31.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември за разширяване на гробищния парк - [публикувано 15.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Райна Иванова Иванова - [публикувано 03.05.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД - [публикувано 16.04.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "КАРАБУНАР ЛЕНД" ООД - [публикувано 10.04.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Чистолино" ЕООД, гр. Септември - [публикувано 13.03.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 07.03.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Вагоноремонтен завод"  - [публикувано 20.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуваща ЦДГ "Детелина" и нова сграда за техническо помещение в УПИ IX - ОДЗ, кв. 16, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 12.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, осигуряване на топла вода за санитарно-битови нужди и топлоизолиране на съществуващо училище "Христо Смирненски" в УПИ V - Училище, кв. 12А, с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 12.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 05.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "АКРА ЗЕМ" ЕООД - [публикувано 01.02.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "НИМ БАТ" ЕООД - [публикувано 31.01.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на "СЕЗАРА ГРУП" ООД за преустройство на бивш стопански двор, находящ се в землището на гр. Ветрен във ферма за отглеждане и угояване на мюлари - [публикувано 25.01.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик" - [публикувано 25.01.2019]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕЗАРА ГРУП” ООД - [публикувано 17.01.2019]

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември" - [публикувано 02.01.2019]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  - [публикувано 27.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Трасе на общински път от Гробищен парк до регулацията на гр. Септември" - [публикувано 19.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "ФЕРОМЕТЪЛС” ЕООД - [публикувано 18.12.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от един тръбен кладенец (ТК2), водата от който се ползва за нуждите на Цех за производство на метални изделия“ от "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД - [публикувано 14.12.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр. Пазарджик - [публикувано 30.11.2018]

 Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп”, с Възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД  - [публикувано 27.11.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез изграждени съоръжения  от повърхностен воден обект  - [публикувано 15.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД, гр. София - [публикувано 13.11.2018]

 Решение №ПК-37-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 08.11.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 07.11.2018]

 Обявление за инвестиционно предложение на "Коловаг" АД, гр. Септември - [публикувано 07.11.2018]

 Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "АТ ФИШ" ЕООД - [публикувано 22.10.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Садкова система за отглеждане на аквакултури в поземлен имот № 141055 и Фотоволтаични съоръжения и сгради в поземлен имот № 141059, с. Бошуля“ - [публикувано 11.10.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци", с. Ветрен дол - [публикувано 25.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжерия за цветя", ПИ 011166, с. Злокучене - [публикувано 05.09.2018]

 Решение №ПК-28-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 05.09.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", имот 007057, с. Ветрен дол - [публикувано 29.08.2018]

 Решение №ПК-27-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 21.08.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", с. Ветрен дол - [публикувано 15.08.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 07.08.2018]

 Уведомление относно инвестиционно предложение за "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 25.07.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 24.07.2018]

 Решение № ПК-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Бошуля - [публикувано 03.07.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ гр. София - [публикувано 22.06.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Органик нътс България“ ЕООД - [публикувано 18.06.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Автокомплекс и търговски обект", гр. Септември - [публикувано 06.06.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Рьофикс" ЕООД - [публикувано 04.06.2018]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  25.09.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster