ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ЕКОЛОГИЯ


 

Начало 8 Общински дейности 8 Екология

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 07.08.2018]

 Уведомление относно инвестиционно предложение за "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 25.07.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Маркет СървиС” ООД - [публикувано 24.07.2018]

 Решение № ПК-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Бошуля - [публикувано 03.07.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ гр. София - [публикувано 22.06.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от „Органик нътс България“ ЕООД - [публикувано 18.06.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Автокомплекс и търговски обект", гр. Септември - [публикувано 06.06.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Рьофикс" ЕООД - [публикувано 04.06.2018]

 Решение №ПК-027-ОВОС/09.05.2018 г. за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение от "САРИСА ЕТЕРИКА" ООД - [публикувано 15.05.2018]

 Информация за инвестиционно предложение от "Каси консерв" ЕООД, гр. Септември по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС - [публикувано 15.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Септември - "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември" - [публикувано 09.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от Владимир Емануилов Стоянов - [публикувано 02.05.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД - [публикувано 26.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ним Бат" ЕООД, гр. Ветрен - [публикувано 24.04.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от ягоди, малини, кайсии и касис", землище с. Карабунар - [публикувано 20.04.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Локомотивно депо Пловдив - филиал Септември" - [публикувано 13.04.2018]

 Решение № ПК-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември за територията на землище с. Варвара, ПИ 0367017 - [публикувано 04.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "СВЕТИ ГЕОРГИ-В-ГЕОРГИ ПЕНЕВ-ЛАЗАР ПЕНЕВ" - [публикувано 02.04.2018]

 Уведомление за инвестиционно предложение от "Органик нътс България" ЕООД - [публикувано 22.03.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Марица - [публикувано 14.03.2018]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - [публикувано 14.03.2018]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с ягоди, малини, кайсии и касис в землището на с.Карабунар, община Септември, област Пазарджик, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им" от "БИОФРУТА" ЕООД - [публикувано 05.12.2017]

 Решение № ПК-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 012207, местност "Стара мера", землище с. Ковачево - [публикувано 13.11.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за имот с начин на трайно ползване "рибарник", с. Бошуля, обл. Пазарджик - [публикувано 05.10.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за допълнително водоснабдяване на гр. Септември, обл. Пазарджик - [публикувано 07.09.2017]

 Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "Хотел", с. Варвара - [публикувано 25.08.2017]

 Решение № ПК-09-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на "Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Септември в обхват на поземлен имот (ПИ) №№ 231016 и 231082", местност "Красови ливади", землище с. Виноградец - [публикувано 16.08.2017]

 Обява за проект на СОЗ около водоизточниците на ПС "Ветрен" за питейно-битово водоснабдяване на гр. Ветрен и селата Горно Вършило, Боримечково, Лесичово, Виноградец, Калугерово, Церово, Славовица, обл. Пазарджик и село Аканджиево, общ. Белово - [публикувано 04.08.2017]

 Обява за проект на СОЗ около водовземните съоръжения на ПС "Лозен-Ковачево" за питейно-битово водоснабдяване на селата Лозен и Ковачево, община Септември - [публикувано 04.08.2017]

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за обект: „Газснабдяване на община Септември”, с подобект: Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище с.Ветрен дол, община Септември с диаметри на газопровода от Ф 110, материал РЕ 100 и  дължина L~ 500 m - [публикувано 02.08.2017]

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  07.08.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster