ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[17-09-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

[16-09-2019] Одобрен ПУП

[16-09-2019] Заверен годишен финансов отчет за 2018 г.

[27-08-2019] Одобрен ПУП

[22-08-2019] Актуализиран Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода - изключително държавна собственост от находище за минерална вода "Варвара" №15, Община Септември, обл. Пазарджик предоставено за безвъзмездно управление и стопанисване на Община Септември

[21-08-2019] Одобрен ПУП

[19-08-2019] Одобрен ПУП

[19-08-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

[09-08-2019] Регистър на съоръженията от находище на минерална вода "Варвара", община Септември

[07-08-2019] Одобрен ПУП

[05-08-2019] Одобрен ПУП

[29-07-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

[29-07-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

[10-07-2019] Одобрен ПУП

[03-07-2019] Одобрен ПУП

[21-06-2019] Одобрени ПУП-ове

[12-06-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

[31-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[28-05-2019] Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020

[28-05-2019] Рекапитулация за Бюджет 2019 на функция "Образование"

[28-05-2019] Заповед №248/18.02.2019 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за Бюджет 2019 г. за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на деца и ученици

[22-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[16-05-2019] Одобрен Проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-197, кв. 25 по плана на с. Виноградец, общ. Септември

[16-05-2019] Одобрен Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[14-05-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

[07-05-2019] Общински годишен план за младежта за 2019 година

[02-05-2019] Одобрени ПУП-ове

[25-04-2019] Одобрен Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-333 кв. 44 по плана на гр. Септември

[24-04-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

[16-04-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

[12-04-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ на ПИ №055554 в м. "Водниците" в землището на с. Карабунар, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на от УПИ I - общ. до УПИ XII - общ., кв. 171, за "Жилищно строителство", по плана на гр. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - Проект за изменение регулацията на УПИ XIV - 178 и УПИ XV - 178 в кв. 7, по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ I - училище и УПИ II - производство, търговия и услуги в кв. 51, за "Обществено обслужване", по плана на с. Варвара, общ. Септември

[04-04-2019] Одобрен ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ на УПИ V-527, VI-528, VII-526 IV-529 в кв. 45 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[28-03-2019] Одобрен ПУП - ПП за трасе на ел. кабел и водопровод Ф90, захранващи ПИ №317.13 по КККР на с. Виноградец, ЕКАТТЕ 11154, общ. Септември

[22-03-2019] Одобрен ПУП - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 374, кв. 34 по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[15-03-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

[08-03-2019] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[07-03-2019] Одобрен ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ X - 314 в кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[07-03-2019] Вътрешни правила за определяне на заплатите на общинска администрация Септември

[01-03-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ за част от ПИ 66264.13.3 в м. "Гермето" по КККР на землище Септември

[26-02-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

[20-02-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ V - общ.. кв. 160 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември

[18-02-2019] Одобрен ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР за УПИ IX - общ., УПИ X - общ. и УПИ XI - общ. в кв. 57 по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[15-02-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

[13-02-2019] Бюджет на Община Септември за 2019

[12-02-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 367017 в местността "Черния вир", землище с. Варвара, общ. Септември

[11-02-2019] Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Септември за 2018 г.

[25-01-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

[24-01-2019] Одобрен ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ V - 235, 236 в кв. 31 на с. Симеоновец, общ. Септември

[24-01-2019] Одобрен ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[23-01-2019] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[15-01-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ №004189 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември

[15-01-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ I-613 и XVI-613 в кв. 58 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[10-01-2018] Актуализирани регистри

[10-01-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на кв. 67А за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[09-01-2019] Обявление във връзка със заповед на кмета

[09-01-2019] Обявление във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[21-12-2018] Одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1789 в кв. 128 и улица с ОТ 729 и 727 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември

[21-12-2018] Одобрен проект на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VI-276 в кв. 23 по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[21-12-2018] Одобрен проект на ПУП за ПИ 317013, м. "Ала тепе", землище на с. Виноградец с цел смяна предназначението му от нива в УПИ I-13 Предприятие за преработка на плодове и трафопост и за осигуряване достъп откъм държавен път III-3704

[17-12-2018] Одобрен ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ IV - Фурна, кв. 60 по плана на с. Варвара, общ. Септември

[12-12-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

[06-12-2018] Одобрен ПУП - План за застрояване на УПИ ХIX - Търговия и услуги, кв. 39 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[05-12-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[27-11-2018] Одобрено ЧИ на ПУП - ПРЗ на ПИ №66439.18.5 /УПИ I-5/, ПИ №66439.18.6 /УПИ II-6/, ПИ №66439.18.7 /УПИ III-7/ и ПИ №66439.18.9 /УПИ IV-9/ в м. "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември

[27-11-2018] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[23-11-2018] Устройствен правилник

[15-11-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

[13-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[07-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[06-11-2018] Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Септември

[01-11-2018] Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

[30-10-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[29-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[25-10-2018] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[22-10-2018] Одобрен ПУП - Изменение на план за застрояване и РУП за УПИ Х, кв. 175 по плана на гр. Септември

[19-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[17-10-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-10-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[05-10-2018] Решения, взети на сесията от 28.09.2018 г.

[03-10-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за ПИ 023062 в м. "Ятъците", землище гр. Септември

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  17.09.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster