ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[22-03-2019] Одобрен ПУП - Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 374, кв. 34 по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[15-03-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

[08-03-2019] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[07-03-2019] Одобрен ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ X - 314 в кв. 42а по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[07-03-2019] Вътрешни правила за определяне на заплатите на общинска администрация Септември

[01-03-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ за част от ПИ 66264.13.3 в м. "Гермето" по КККР на землище Септември

[26-02-2019] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

[20-02-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПРЗ на УПИ V - общ.. кв. 160 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември

[18-02-2019] Одобрен ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР за УПИ IX - общ., УПИ X - общ. и УПИ XI - общ. в кв. 57 по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[15-02-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

[13-02-2019] Бюджет на Община Септември за 2019

[12-02-2019] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 367017 в местността "Черния вир", землище с. Варвара, общ. Септември

[11-02-2019] Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Септември за 2018 г.

[25-01-2019] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

[24-01-2019] Одобрен ПУП - Проект за ЧИ на ПРЗ за УПИ V - 235, 236 в кв. 31 на с. Симеоновец, общ. Септември

[24-01-2019] Одобрен ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ XIV-общ., УПИ XV-общ. в кв. 53 и улица с ос. т. 66а-66б по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[23-01-2019] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[15-01-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ №004189 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември

[15-01-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ I-613 и XVI-613 в кв. 58 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[10-01-2018] Актуализирани регистри

[10-01-2019] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на кв. 67А за "Жилищно строителство" по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[09-01-2019] Обявление във връзка със заповед на кмета

[09-01-2019] Обявление във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[21-12-2018] Одобрен ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1789 в кв. 128 и улица с ОТ 729 и 727 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември

[21-12-2018] Одобрен проект на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ VI-276 в кв. 23 по плана на с. Семчиново, общ. Септември

[21-12-2018] Одобрен проект на ПУП за ПИ 317013, м. "Ала тепе", землище на с. Виноградец с цел смяна предназначението му от нива в УПИ I-13 Предприятие за преработка на плодове и трафопост и за осигуряване достъп откъм държавен път III-3704

[17-12-2018] Одобрен ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ IV - Фурна, кв. 60 по плана на с. Варвара, общ. Септември

[12-12-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

[06-12-2018] Одобрен ПУП - План за застрояване на УПИ ХIX - Търговия и услуги, кв. 39 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[05-12-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[27-11-2018] Одобрено ЧИ на ПУП - ПРЗ на ПИ №66439.18.5 /УПИ I-5/, ПИ №66439.18.6 /УПИ II-6/, ПИ №66439.18.7 /УПИ III-7/ и ПИ №66439.18.9 /УПИ IV-9/ в м. "Милеви скали", землище с. Симеоновец, общ. Септември

[27-11-2018] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[23-11-2018] Устройствен правилник

[15-11-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

[13-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[07-11-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[06-11-2018] Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Септември

[01-11-2018] Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения

[30-10-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[29-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[25-10-2018] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[22-10-2018] Одобрен ПУП - Изменение на план за застрояване и РУП за УПИ Х, кв. 175 по плана на гр. Септември

[19-10-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[17-10-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-10-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

[05-10-2018] Решения, взети на сесията от 28.09.2018 г.

[03-10-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за ПИ 023062 в м. "Ятъците", землище гр. Септември

[28-09-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[26-09-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м. "Сунгурлука" и достига до рибарниците, землище гр. Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор "Фермата", землище гр. Септември,  общ. Септември

[25-09-2018] Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Септември за 2018 година

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2018 г.

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2018 година

[21-09-2018] Актуализиран Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им за 2018 година

[19-09-2018] Заверен годишен финансов отчет за 2017 г.

[17-09-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

[14-09-2018] Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

[14-09-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-09-2018] Решения, взети на сесията от 31.08.2018 г.

[05-09-2018] Приложение към Решение №865/20.12.2017

[27-08-2018] Актуализиран Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на община Септември за 2018 година

[27-08-2018] Актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Септември за 2018 година

[21-08-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[17-08-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-08-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

[13-08-2018] Одобрен ПУП за ПИ 046022 в м. "Над селото" по КВС на землище Ветрен, общ. Септември

[08-08-2018] Обявления във връзка със заповеди на кмета

[31-07-2018] Решения, взети на сесията от 26.07.2018 г.

[27-07-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

[26-07-2018] Актуализиран Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Септември

[26-07-2018] Актуализиран Регистър на даренията, получени от община Септември

[25-07-2018] Одобрени ПУП-ове

[19-07-2018] Актуализиран Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

[19-07-2018] Обявление във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[17-07-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[13-07-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-07-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

[12-07-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[05-07-2018] Решения, взети на сесията от 27.06.2018 г.

[22-06-2018] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[19-06-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[18-06-2018] Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови помощи на гражданите от бюджета на Община Септември

[15-06-2018] Заседания на постоянните комисии

[13-06-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[12-06-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

[12-06-2018] Одобрени ПУП-ове

[04-06-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ II - 1759 в кв. 129 по плана на гр. Септември

[01-06-2018] Решения, взети на сесията от 29.05.2018 г.

[31-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[23-05-2018] Одобрен ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ /п.и.с №010036/ в местността "Туповица" в Стопански двор на с. Бошуля, общ. Септември

[23-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[23-05-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[22-05-2018] Решение №5777/03.05.2018 г. на ВАС за оставане в сила на решение №458/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик, в частта му, с което е отхвърлено протестирането на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември

[22-05-2018] Решение №458/12.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на чл. 21, ал. 4; 22, 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 5 и ал. 2, т. 4; чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Септември, приета с Решение №233/28.01.2005 г. на ОбС Септември

[21-05-2018] Одобрен ПУП - /ЧИ/  на ПР за УПИ II-Училище в кв. 35 по плана на с. Лозен, общ. Септември

[21-05-2018] Заседания на постоянните комисии

[18-05-2018] Одобрен ПУП - ПР /ЧИ/ за УПИ VIII-2192, VII-1216, кв. 100, гр. Септември

[18-05-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[14-05-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

[11-05-2018] Одобрен Проект за частично изменение на ПРЗ на УПИ XI-209 в кв. 18 по плана на с. Лозен, общ. Септември

[11-05-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 011496 за "Овцеферма" в местността "Адата" по КВС на гр. Септември, общ. Септември

[11-05-2018] Одобрен ПУП ПРЗ за ПИ 013027 и ПИ 013669, м. "Гермето" по КВС на землище гр. Септември, общ. Септември

[04-05-2018] Решения, взети на сесията от 27.04.2018 г.

[04-05-2018] Одобрен проект за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 5-6, 6-20 и 20-21 пред кв. 7 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[04-05-2018] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на УПИ I - 883 и УПИ XII - 883, кв. 92 за "Производствена и складова дейност" по плана на с. Виноградец, общ. Септември

[04-05-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 004041 и ПИ 004183 в местността "Тус тепе" по КВС на землище с. Симеоновец, общ. Септември

[03-05-2018] Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

[26-04-2018] Тримeсeчни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

[26-04-2018] Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ - 200, кв. 29 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[25-04-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[20-04-2018] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[19-04-2018] Заповед №334/14.03.2018 г. за утвърждаване на формулиза разпределение на средствата за бюджет 2018 г. за дейностите по възпитание, подготовка и обучение на деца и ученици

[19-04-2018] Рекапитулация за Бъджет 2018 на функция "Образование"

[19-04-2018] Заповед №315/08.03.2018 г. за утвърждаване бюджетите, правата и отговорностите на второстепенните разпоредители за 2018 г.

[16-04-2018] Одобрен Проект за попълване на одобрения кадастрален план на гр. Септември за нов ПИ пл. №3040, кв. 128 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[16-04-2018] Одобрен ПУП - ПРЗ за проектен имот ПИ 027090, образуван от ПИ 027069, местност "Баталите", землище с. Горно вършило, общ. Септември

[16-04-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

[13-04-2018] Заседания на постоянните комисии

[12-04-2018] Решения, взети на сесията от 28.03.2018 г.

[12-04-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[10-04-2018] ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ I-121 от квартал 33 за "Магазин и ресторант" по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[02-04-2018] ПУП - ЧИ на ПРЗ в обхват УПИ XVI-1480 от квартал 122 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  22.03.2019                                                         Copyright   ©  2003 - 2019 Община Септември                   webmaster