ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


НОВОТО В САЙТА


 

 Начало 8 Новото в сайта

[16-02-2018] Заседания на постоянните комисии

[15-02-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.

[15-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[13-02-2018] Решения, взети на сесията от 07.02.2018 г.

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Септември

[12-02-2018] Актуализиран Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2017 година

[08-02-2018] Решения, взети на сесията от 30.01.2018 г.

[08-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ IX-38 и X-39 в кв. 20 по плана на с. Бошуля, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за /ЧИ/ на ПР за УПИ I - Поликлиника в кв. 74 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - ЧИ на ПР на част от квартал 36 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ПУП - Изменение на ПР и ПРЗ за УПИ - VIII - Ресторант, магазин в кв. 39 по плана на с. Варвара, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен ЧИ на ПРЗ на част от квартал 142 за "Жилищно строителство" по плана на гр. Ветрен, общ. Септември

[07-02-2018] Одобрен Проект за попълване на одобрения кадастрален ЗРП на с. Ковачево с поземлен имот с нов проектен пл. №121, попадащ в кв. 33 по плана на с. Ковачево, общ. Септември

[05-02-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[30-01-2017] Одобрен ПУП-ПРЗ, промяна на План за регулация и нов план за застрояване за поземлен имот с пл. № 000061, стопански двор, местност "Сагера", землище с. Злокучене, общ. Септември

[30-01-2017] Одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1470 и УПИ II-1470 с цел обособяване на УПИ IV-1470 "за автосервиз, търговия и услуги" и УПИ II-1470, кв. 122 по регулационен план на гр. Септември, общ. Септември

[30-01-2017] Одобрен ПУП - Проект за изменение на регулацията на УПИ III-165, IV-165, XIV-165, II-166, XV-167 в кв. 14 и улица с о.т. 60-59 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[29-01-2017] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[26-01-2018] Актуализиран Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост на територията на община Септември

[25-01-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[17-01-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември

[17-01-2018] Одобрен ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците на р. Марица в землището на гр. Септември

[16-01-2018] Одобрен ПРОЕКТ НА ПУП - Парцеларен план за отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090, землище Ветрен дол, общ. Септември

[16-01-2018] Заседания на постоянните комисии

[16-01-2018] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

[16-01-2018] Одобрен ПУП - Частично изменение на План за регулация за кв. 2, кв. 3 и кв. 42 по ЗРП на с. Славовица, общ. Септември

[16-01-2018] Одобрен ПУП - Проект за изменение на плана за регулация за УПИ V - за индивидуално комплексно жилищно строителство в кв. 117 и улици с ос. т. 704-460-451, 460-461, 451-459

[16-01-2018] Обявление във връзка със заповед на кмета

[05-01-2018] Решения, взети на сесията от 04.01.2018 г.

[04-01-2018] Решения, взети на сесията от 20.12.2017 г.

[03-01-2018] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 04.01.2018 г.

[15-12-2017] Допълнене към дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 20.12.2017 г.

[15-12-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

[15-12-2017] ПУП - Изменение на План за регулация и застрояване на поземлен имот с пл. номер 591, кв. 66 по плана на с. Виноградец, общ. Септември

[15-12-2017] Обявление във връзка със заповед на кмета

[15-12-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 20.12.2017 г.

[14-12-2017] Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПЗ за имот №000049 в землището на с. Бошуля, общ. Септември

[08-12-2017] Заседания на постоянните комисии

[06-12-2017] Актуализирана Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември

[05-12-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на обслужващ път от път I-8 София- Пазарджик до  ПИ 385008, м. "Бунара" по КВС на землище Варвара

[05-12-2017] Обявление във връзка със Заповед №63/05.12.2017 г.

[04-12-2017] ПУП - Изменение на план за регулация за ПИ 011552 /УПИ XXX-201, 488, За производствена, складова и търговска дейност/ и ПИ 011486 /УПИ XXXII-486, За производство, търговия и складова база/, местност "Адата", землище гр. Септември

[01-12-2017] Общински план за развитие на Община Септември за периода 2014 - 2020 година

[23-11-2017] Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване на Община Септември за периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

[17-11-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[16-11-2017] ПУП - ПРЗ /изменение на план за регулация и нов план за застрояване/ за УПИ I - 582 и УПИ XXII - 596, кв. 68, по плана на гр. Септември, общ. Септември

[16-11-2017] ПУП - ПРЗ за ПИ 000152, м. "Уджуларски гермища" по КВС на землище с. Лозен, общ. Септември

[16-11-2017] ПУП за /ЧИ/ на ПР на УПИ XIII - За трафопост в кв. 47 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[16-11-2017] ПУП - Проект за изменение на ПР за УПИ XI-272 и III-272 в кв. 36 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември

[14-11-2017] Обявление във връзка с Решение №842/25.10.2017 г. на Общински съвет гр. Септември

[13-11-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

[10-11-2017] Решение №449/10.10.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 12, т. 11, чл. 14, ал. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Септември

[10-11-2017] Решения, взети на сесията от 09.11.2017 г.

[07-11-2017] ПУП за /ЧИ/ на ПРЗ на УПИ XXXIII - За бензиностанция, газстанция и търговска сграда в кв. 123 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07-11-2017] ПУП - План за регулация за ПИ 231016 и ПИ 231082, местност "Красови ливади", землище с. Виноградец, общ. Септември

[06-11-2017] Актуализиран Регистър на даренията, получени от Община Септември

[06-11-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път през Стопански двор "Фермата" до рибарниците  на р. "Марица", гр. Септември

[06-11-2017] Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПР на УПИ IV-499, VI-501,503 и V-500 в кв. 42, УПИ I-19 и IV-22 в кв.3 и УПИ XXI-6 в кв. 2 и  улици  с осови точки  23-24-24а-24б и 24а-127-128 по плана на с. Славовица

[03-11-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 09.11.2017 г.

[01-11-2017] Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

[31-10-2017] Заседания на постоянните комисии

[27-10-2017] ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV - За производство, търговия и услуги и УПИ I - За училище в кв. 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[27-10-2017] Решения, взети на сесията от 25.10.2017 г.

[26-10-2017] ПУП за /ЧИ/ на ПР на улици с ос. т. 76-77, 75-79 и 77-77а-79 до кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември

[23-10-2017] Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение на ПУП-План за регулация на УПИ V-За индивидуално комплексно жилищно строителство в кв.117, улици с осови точки 704-460-451, 451-459, 451-444-808 и 460-461-462

[19-10-2017] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 31.10.2017 г.

[19-10-2017] Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - ЧОС на 31.10.2017 г.

[19-10-2017] Одобрени подробни устройствени планове

[19-10-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[19-10-2017] Обявления във връзка с Решение №820/29.09.2017 г. на Общински съвет гр. Септември

[19-10-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 25.10.2017 г.

[16-10-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

[13-10-2017] Заседания на постоянните комисии

[12-10-2017] Подробни устройствени планове

[11-10-2017] Подробни устройствени планове

[05-10-2017] Решения, взети на сесията от 29.09.2017 г.

[04-10-2017] Подробни устройствени планове

[27-09-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[26-09-2017] Решения, взети на сесията от 07.09.2017 г.

[25-09-2017] Обявления във връзка с Решение №811/28.08.2017 г. на Общински съвет гр. Септември

[20-09-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 29.09.2017 г.

[19-09-2017] Подробни устройствени планове

[14-09-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

[14-09-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[14-09-2017] Заседания на постоянните комисии

[13-09-2017] Обявление във връзка със Заповед № 51 от 12.09.2017 г.

[13-09-2017] Решения, взети на сесията от 28.08.2017 г.

[05-09-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 07.09.2017 г.

[28-08-2017] Заповед №1303/28.08.2017 г. за прекратяването на процедурата относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж на 29.08.2017 г.

[24-08-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 28.08.2017 г.

[24-08-2017] Заседания на постоянните комисии

[18-08-2017] Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - ЧОС на 29.08.2017 г.

[18-08-2017] Подробни устройствени планове

[17-08-2017] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[16-08-2017] Обявление във връзка със Заповед № 50 от 15.08.2017 г.

[14-08-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

[07-08-2017] Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

[04-08-2017] Обявление във връзка със Заповед № 49 от 31.07.2017 г.

[04-08-2017] Обявление във връзка със Заповед № 48 от 31.07.2017 г.

[04-08-2017] Обявления във връзка с решение на Общински съвет гр. Септември

[03-08-2017] Решения, взети на сесията от 31.07.2017 г.

[31-07-2017] Заверка на Сметна палата към 31.12.2016 г.

[31-07-2017] Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

[31-07-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

[31-07-2017] ПУП - ПП за трасе на линеен обект - "Външен водопровод за допълнително водоснабдяване на квартал "Юг" на гр. Септември от тръбен кладенец "2а" на резервното помпажно водоснабдяване за селата Симеоновец и Семчиново"

[28-07-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ №000016 в землище с.Симеоновец до регулацията на гр.Септември

[28-07-2017] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[27-07-2017] Публикация във връзка с проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[27-07-2017] Актуализирана Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември

[27-07-2017] Решение №354/06.07.2017 г. на Административен съд - Пазарджик за отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 10, и ал. 11, чл. 38, т. 26 и т. 26а, чл. 45, ал. 2, т. 6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември

[25-07-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 31.07.2017 г.

[21-07-2017] ПУП  за /ЧИ/ на ПРЗ за УПИ XXIII - ресторант, магазин в кв. 41 па плана на с. Виноградец, общ. Септември

[21-07-2017] ПУП  на новообособен УПИ I-960, 959, търговия и услуги в кв. 87 по плана на с. Карабунар, общ. Септември

[21-07-2017] ПУП  - ЧИ на на ПУП-ПЗ за УПИ № II-1774, III-1774, IV-1774, V-1774, кв. 134, гр. Септември

[21-07-2017] ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 019197 за "Търговия и услуги" в местността "Тус Тепе-1" по КВС на гр. Септември, общ. Септември

[20-07-2017] Решения, взети на сесията от 19.07.2017 г.

[19-07-2017] Решения, взети на сесията от 12.07.2017 г.

[17-07-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 19.07.2017 г.

[14-07-2017] ПУП - ПП за трасе на общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас /Септември - Ветрен/, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември

[14-07-2017] ПУП - ПП за трасе  на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица

[14-07-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на обслужващ път  от полски път ПИ 001020 до ПИ 001032, местност "Дунела" по КВС на землище с. Славовица

[14-07-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе  на  общински път от път до ВРЗ - гр. Септември до път  IV клас / Септември - Ветрен /, преминаващ през землищата на гр. Септември  и гр. Ветрен , общ.Септември

[13-07-2017] Заседания на постоянните комисии

[12-07-2017] Актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Септември за 2017 година

[12-07-2017] Актуализиран Регистър на издадените разрешения за строеж на територията на община Септември за 2017 година

[12-07-2017] Актуализиран Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на община Септември за 2017 година

[12-07-2017] Актуализиран Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2017 година

[12-07-2017] Актуализиран Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им за 2017 година

[11-07-2017] Актуализирана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември

[11-07-2017] Актуализирана Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември

[11-07-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 12.07.2017 г.

[10-07-2017] Проект на ПУП - ПРЗ на имот №013014, м. Градините, землище с. Варвара

[07-07-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води за обект "СПА-център", с. Варвара

[06-07-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения за обект "Оросяване против запрашаване на площадка на ТМСИ "Ветрен дол"

[06-07-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Оранжериен комплекс", ПИ 012090, с. Ветрен дол

[06-07-2017] Публичен търг за отдаване под наем на имоти на 18.07.2017 г.

[05-07-2017] ПУП - Частично изменение на план за регулация и застрояване с обхват УПИ V 542 - Резервен терен; УПИ V 543 - Резервен терен в кв. 27, УПИ I - Озеленяване в кв. 177 и улица с осови точки 141-141б-141в-141г-141д-140 по плана на с. Варвара, община Септември

[05-07-2017] ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I - 100 в кв. 9 по плана на с. Варвара, община Септември

[05-07-2017] Обявление във връзка със Заповед № 47 от 03.07.2017 г.

[03-07-2017] Решения, взети на сесията от 28.06.2017 г.

[03-07-2017] Обявление във връзка със Заповед № 46 от 30.06.2017 г.

[23-06-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета

[23-06-2017] ПУП - Проект за изменение на ПРЗна УПИ IV - 28 в кв. 3 по плана на с. Карабунар, община Септември

[23-06-2017] ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VI - 190, VII - 190 и съседните УПИ V - 198 и УПИ VIII - 191 в кв. 12 по плана на с. Карабунар, община Септември

[23-06-2017] ПУП - План за регулация и застрояване на имот №035302, м. "Харманите", землище гр. Ветрен, община Септември

[23-06-2017] ПУП - Проект за изменение на ПРЗ за УПИ I - 154 в кв. 18 по плана на с. Ветрен дол, община Септември

[23-06-2017] ПУП - План за застрояване на ПИ 147, УПИ III - 147 в кв. 35, с. Славовица, община Септември

[22-06-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 28.06.2017 г.

[22-06-2017] Публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти - ЧОС

[20-06-2017] Обявления във връзка с решения на Общински съвет гр. Септември

[16-06-2017] Заседания на постоянните комисии

[14-06-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

[14-06-2017] Обявление във връзка със Заповед № 42 от 13.06.2017 г.

[12-06-2017] Обявление във връзка със Заповед № 41 от 01.06.2017 г.

[12-06-2017] Обявление във връзка със Заповед №РД-02-15-54/02.06.2017 г.  на МРРБ

[07-06-2017] Решения, взети на сесията от 05.06.2017 г.

[05-06-2017] Решения, взети на сесията от 30.05.2017 г.

[02-06-2017] ПУП - Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХХII-1076, УПИ ХХIII-1076 и УПИ ХХIV-1076 в кв. 74 по плана на гр. Септември, община Септември

[02-06-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 05.06.2017 г.

[31-05-2017] ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ 021166, 021167, 021168, 021171 по КВС на землище с. Семчиново, община Септември

[26-05-2017] Обявление във връзка със Заповед № 40 от 26.05.2017 г.

[22-05-2017] Заповед №732/22.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на купувач чрез търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, проведен на 18.05.2017 г.

[22-05-2017] Протокол от дейността на комисията със задача да разгледа документите и класира кандидатите в търга с тайно наддаване, проведен на 18.05.2017 за продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен

[22-05-2017] Решения, взети на сесията от 18.05.2017 г.

[22-05-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 30.05.2017 г.

[22-05-2017] Обявление във връзка със заповед на кмета  

[19-05-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета  

[15-05-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.  

[15-05-2017] Заседания на постоянните комисии

[12-05-2017] ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на УПИ I - Кметство, кв. 68 по плана на с. Варвара, община Септември

[12-05-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 18.05.2017 г.

[11-05-2017] Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

[11-05-2017] Актуализиран Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

[10-05-2017] ПУП - Проект за /ЧИ/ на ПР на улица ос. т. 19-38а, 39-38а-38-38б--38в, кв 9 по плана на Варварски минерални бани, община Септември

[05-05-2017] ПУП - План за изменение на регулацията на УПИ VII-75, VIII-188, IX-188 и X-188 в кв. 7 по плана на с. Карабунар, община Септември

[02-05-2017] Решения, взети на сесията от 27.04.2017 г.

[28-04-2017] Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на 18.05.2017 г.   

[24-04-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета  

[24-04-2017] ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ 018005, 018006, 018007 и 018009 по КВС на землище с. Симеоновец, община Септември

[21-04-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 27.04.2017 г.

[21-04-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.  

[19-04-2017] Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Септември  

[18-04-2017] Обявление във връзка с Решение № 681/28.03.2017 г. на Общински съвет гр. Септември

[18-04-2017] Заседания на постоянните комисии

[07-04-2017] Счетоводна политика на Община Септември

[07-04-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Земеделска площ, засадена с касис", ПИ 064006, с. Карабунар

[07-04-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Земеделска площ, засадена с касис", ПИ 063040, с. Карабунар

[07-04-2017] Актуализирано маршрутно разписание на автобусните линии на територията на община Септември

[07-04-2017] Решения, взети на сесията от 04.04.2017 г.

[07-04-2017] Обявление във връзка със заповеди на кмета  

[05-04-2017] Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Лешникови насаждения", с. Карабунар

[04-04-2017] Решения, взети на сесията от 28.03.2017 г.

[03-04-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 04.04.2017 г.

[31-03-2017] Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2016 година  

[31-03-2017] ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващ ПИ 387010 /УПИ II-3, За компостираща инсталация/ в м. "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, община Септември - допълнение

[31-03-2017] Обявление във връзка с Решение № 663/21.03.2017 г. на Общински съвет гр. Септември

[31-03-2017] ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 016137, м. "Аман пара" по КВС на землище с. Лозен, община Септември

[31-03-2017] Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на ПИ 016137 по КВС на землище с. Лозен

[29-03-2017] ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващ ПИ 387010 /УПИ II-3, За компостираща инсталация/ в м. "Бунара" по КВС на землище с. Варвара, община Септември

[23-03-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 28.03.2017 г.

[22-03-2017] Решения, взети на сесията от 21.03.2017 г.

[20-03-2017] Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

[20-03-2017] Дневен ред на предстоящата сесия на Общински съвет на 21.03.2017 г.

[20-03-2017] ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод от края на регулацията на с. Ковачево до нов ЖР стълб в ПИ 019104 по КВС на землище Ковачево, община Септември

[17-03-2017] Заседания на постоянните комисии

[17-03-2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - ЧОС на 28.03.2017 г. - 10:00 ч.   

[15-03-2017] Актуализиран Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Септември  

[15-03-2017] Обявление във връзка със Заповед № 31 от 15.03.2017 г.  

[15-03-2017] Обявление във връзка със Заповед № 30 от 15.03.2017 г. 

[15-03-2017] Подробни устройствени планове  

[08-03-2017] Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Септември  

[08-03-2017] Обявление във връзка със Заповед № 29 от 07.03.2017 г.  

[08-03-2017] Обявление във връзка със Заповед № 28 от 06.03.2017 г. 

[08-03-2017] Обявление във връзка със Заповед № 27 от 06.03.2017 г.   

[07-03-2017] Общински годишен план за младежта за 2017 година  

[06-03-2017] Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.  

[06-03-2017] Вътрешни правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол във връзка с поемането на финансови задължения и извършване на разходи в община Септември  

[06-03-2017] Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Септември  

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  16.02.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster